Seuran säännöt ja arvot

TAMMER-GOLF ry

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tammer-Golf ry ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Tammer-Golf yhdistää eri sukupuolet ja ikäpolvet yhteiseen terveelliseen liikuntaan luonnossa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää golfkenttää Tampereen kaupungissa, järjestää valistus-, koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa sekä muutenkin pyrkii herättämään harrastusta golfurheiluun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

– voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia

– voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

– voi järjestää asianmukaisin luvin arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja maksullisia harrastustapahtumia

– voi periä osallistumismaksuja järjestämistään liittyvistä kursseista, valmennuksesta, leireistä, kilpailuista, koulutuksista ja muista tapahtumista

– voi harjoittaa julkaisutoimintaa

– voi harjoittaa ravintolatoimintaa​​​​​​​

3 § Jäsenyydet

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Golfliitto ry:hyn.

4 § Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä ja päätöksiä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5 § Jäseneen kohdistuvat kurinpitotoimet

Yhdistys ja Suomen Golfliitto ry voivat päättää kurinpitotoimista Suomen Golfliitto ry:n säännöissä

ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä sekä yhdistyksen hallituksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä mainitulla tavalla, jos jäsen on urheilun piirissä menetellyt liiton tai yhdistyksen vahvistamien sääntöjen ja määräysten tai liikunnan dopingmääräysten eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. Kurinpitotoimia voivat olla huomautus, varoitus sekä peli-, kilpailu- tai toimintakielto.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa, mikä kirjataan kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

– jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta

– muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

– on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

– ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen päätöksen tekemistä erottamisesta on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiasta, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erotetuilla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

7 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseniltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen marraskuun kokous. Jäsenmaksu on maksettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

8 § Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen marraskuun kokouksessa kolmeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Kunakin vuonna kaksi jäsentä on erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin.

Hallitus on päätösvaltainen neljän jäsenen läsnä ollessa, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

– toimeenpanna yhdistyksen kokousten päätökset

– hoitaa huolellisesti lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan yhdistyksen asioita

– johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa

– vastata yhdistyksen taloudesta

– huolehtia kirjanpidon lainmukaisuudesta

– pitää jäsenluetteloa

– laatia yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio

– hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa

– hyväksyä jäsenet sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen jäsen

– päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

– ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

– päättää jäsenten palkitsemisesta ja ansiomerkkien anomisesta

– valvoa sääntöjen noudattamista

– edustaa yhdistystä

– hallitus voi yhdistyksen toiminnan tukemiseksi nimetä tarvittavat toimikunnat ja niiden puheenjohtajat sekä valita seuralle tarvittaessa kapteenit

– ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

Hallituksen toimikausi on 1.1. – 31.12.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali toimitetaan jonkun sitä vaatiessa suljetuin lipuin. Valitut pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa. Tämän lisäksi yhdistyksen nimen voi kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai yksi hallituksen jäsen jonkun hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajan on oltava täysivaltainen.

10 § Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.1. – 31.12.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen huhtikuun kokousta. Tilintarkastajien kirjallinen lausunto on annettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen huhtikuun kokousta.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kaksi varsinaista kokousta, toisen huhtikuussa ja toisen marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous, niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti anonut ja samalla ilmoittanut sen asian, jonka käsittelyä kokouksessa halutaan. Vaatimus ylimääräisen kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään viikkoa ennen hallituksen kokousta. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään viisi päivää ennen kokousta tai ilmoitettava samassa ajassa yhdistyksen verkkosivuilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka.

Yhdistyksen huhtikuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. todetaan kokouksen laillisuus

b. valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin

c. valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d. esitellään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

e. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta sekä vuosikertomuksen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä

f. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, jotka hallitus katsoo olevan syytä esittää kokoukselle.

Yhdistyksen marraskuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a. todetaan kokouksen laillisuus

b. valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin

c. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d. valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja

e. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle,

f. valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa, ja heille kaksi varahenkilöä

g. vahvistetaan hallituksen tekemän ehdotuksen pohjalta yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsen- ja liittymismaksut seuraavaksi vuodeksi

h. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, jotka hallitus katsoo olevan syytä esittää kokoukselle.

Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä yhdistyksen jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

12 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa päättää yhdistyksen kokous, mihin urheilua edistävään tarkoitukseen

yhdistyksen varat on käytettävä.

TAMMER-GOLFIN ARVOT:

  • Yhteisöllisyys, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Perinteet, Kehittyminen