Tasoitus ja sen ylläpitäminen Tammer-Golfissa

Golf on rehellisten peli ja oikea tasoitus on sen selkein mittari, golf sääntöjen noudattamisen ohessa.

Tasoitus ja sen ylläpitäminen Tammer-Golfissa

Tasoitus

Golfissa pelaajan tasoitus kertoo paitsi pelaajan taitotason, mahdollistaa se myös eritasoisten pelaajien reilun kilpailun toisiaan vastaan. Kilpailun reiluus kuitenkin vaatii sen, että pelaajat toimivat rehellisesti ja Suomen Golfliiton tasoitusmääräysten mukaisesti.

Golfseuran ja sen tasoitustoimikunnan vastuut

Golfseuralla tulee olla tasoitustoimikunta, joka huolehtii tasoitusmääräysten noudattamisesta seurassa.
Tammer-Golfissa sääntö- ja tasoitustoimikunnan muodostavat toiminnanjohtaja, kenttä- tai kilpailutoimikunnan puheenjohtaja sekä kapteeni ja ladykapteeni. Hallitus vahvistaa toimikunnan aina kaudeksi kerrallaan.
Toimikunnan vastuisiin kuuluu huolehtia jäsenistönsä tasoituksista ja niiden oikeellisuudesta, päättää mm. kilpailuissa käytettävistä pelitasoituksen määristä, sekä arvioida ja asettaa kenttien väyläkohtaiset HCP -arvot.

Muita vastuita ovat myös mm:

 1. Huolehtia jäsenistön koulutuksesta
 2. Suorittaa tasoitustarkastus tasaisin väliajoin tai erikseen pyydettäessä
 3. Ilmoittaa Suomen Golfliitolle tapauksista, joissa tasoituslaskentaa ei ole suoritettu oikein
 4. Luoda menettelytavat tilanteiseen, joissa pelaajan tasoitukseen tarvitsee puuttua
 5. Pitää kentän tiiauspaikat Course Rating -arviointia vastaavan mittaisina
 6. Ilmoittaa Suomen Golfliitolle kenttien huomattavista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa kentän Course Rating- ja Slope Rating -arvoihin
 7. Varmistaa, että kentät on merkitty Golfin Sääntöjen mukaisesti


Tammer-Golfissa kohdista 5-7 huolehditaan yhdessä kenttä- ja kilpailutoimikuntien sekä kenttämestarin kanssa.

Pelaajan vastuut

Pelaajan tärkein vastuu on toimia itse rehellisesti tasoitusmääräyksiä noudattaen. Pelaaja ei saa rikkoa tasoitusmääräyksiä saavuttaakseen toiminnallaan etua muihin pelaajiin nähden.
Pelaaja voi saada etua ylläpitämällä todellista taitotasoaan korkeampaa tasoitusta, jolloin tasoituksellisissa kilpailuissa on helpompi menestyä, tai vaihtoehtoisesti ylläpitää liian matalaa tasoitusta, mikä voi puolestaan mahdollistaa osallistumisen kilpailuihin, joihin pelaajalla ei olisi todellisuudessa osallistumisoikeutta tai tulisi muutoin valituksi joukkueeseen edustamaan seuraa tms.

Toimiakseen määräysten mukaisesti tulee pelaajan kilpailuissa ja tasoituskierroksilla

 • Pelata golfin sääntöjen mukaisesti (koskee siis myös harjoituskierroksia, joista jätetään tasoitustulos)
 • Yrittää tehdä paras mahdollinen tulos jokaisella reiällä
 • Palauttaa hyväksyttävät tulokset, jotka on todentanut mukana samalla kierroksella ollut kanssapelaaja tai muu merkitisijä
 • Varmistaa, että kaikki hyväksyttävät tulokset on syötetty tasoitusrekisteriin ja raportoida asiasta seuran toimistoon, mikäli itse huomaa esim. jonkun tuloksen puuttuvan omasta tasoitusrekisteristä (eBirdie)
 • Tietää oma tasoituksensa (virallinen tasoitus ja sen muodostavat tasoituskierrokset löytyvät omasta eBirdiesta)
 • Varmistaa, että pelaajalle kilpailussa merkitty tasoitus on oikein
 • Varmistaa tarvittaessa pelikavereiden tulokset


Näistä määräyksistä poikkeaminen ja kaikenlainen tasoituksen manipulointi on tasoitusmääräysten vastaista. Oli kyseessä sitten järjenvastaisten riskien ottaminen pelaajan pelatessa tasoituskierrosta, tahalliset huonot lyönnit tai kierrokset, pallon nostaminen väylällä välttyäkseen saamasta parempaa tulosta kuin maksimi lyöntimäärän (nettotuplabogey, 0 bogeypistettä), valikoiva tulosten palauttaminen tms.

Yksittäistenkin pelaajien tasoituksen manipulointiyrityksillä on pitkäkantoiset vaikutukset niin seuran yleiseen ilmapiiriin kuin jäsenistön innokkuuteen osallistua erinäisiin kilpailuihin. Tapaukset tai epäilykset manipuloinnista jäävät harvoin myöskään oman seuran sisäiseksi asiaksi, vaan tieto leviää myös muiden seurojen jäsenten tietoisuuteen, millä on osaltaan vaikutuksensa ulkopuolisten tahojen mielikuvaan seurastamme. Näistä syistä seuran täytyy suhtautua vakavasti mahdollisiin manipulointiyrityksiin niiden tullessa ilmi.

Tasoitustoimikunnan mahdolliset toimenpiteet

Tasoitustoimikunta voi suorittaa tasoitustarkastuksen pelaajan itse tai jonkun muun sitä pyytäessä. Syitä pyynnölle voivat olla mm. pelitaitojen muutos sairastumisen tai loukkaantumisen takia, tai epäilys tasoitusmääräysten rikkomisesta.
Tasoitustarkastuksessa toimikunta voi verrata tasoitusrekisterissä olevia tuloksia keskenään vanhempiin tuloksiin todetakseen onko pelaajan pelitaito muuttunut merkittävästi, onko tuloksissa merkittäviä eroja esimerkiksi tavallisilla kierroksilla ja kilpailukierroksilla tai hyväksyttyjen ja ei-hyväksyttyjen pelimuotojen, kuten scramblet, välillä.

Mikäli toimikunta katsoo tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin, voidaan pelaajan tasoitusta muuttaa seuraavasti:

 • Syöttämällä pelaajan tasoitusrekisteriin toimikunnan tulos, mikäli pelaajalta itseltään on jäänyt syöttämättä tulos ilman hyväksyttävää syytä.
 • Säätämällä pelaajan edellistä 20 tasoitustulosta siten, että saadaan haluttu tasoitus. Uusia tuloksia syötettäessä säädön vaikutus vähenee, koska säätö ei enää vaikuta uusiin tuloksiin. Säädön vaikutus katoaa kokonaan, kun rekisterissä on säädön jälkeen 20 uutta tulosta.
 • Jäädyttämällä pelaajan tasoitus halutulle tasolle määräajaksi, joko kokonaan tai niin, että tasoitus ei voi nousta uusia tuloksia syöttämällä
 • Pelaajan tasoituksen peruuttaminen määräajaksi


Lisäksi seuralla on käytössään muitakin kurinpidollisia mahdollisuuksia tasoitusmääräyksiä rikkovia pelaajia kohtaan, kuten:

 • Sallia pelaajan palauttaa tuloksia vain kilpailuista
 • Antaa pelaajalle kilpailukieltoa
 • Kieltäytyä valitsemasta pelaajaa edustamaan seuraa joukkueessaan erinäisissä kilpailuissa
 • Olla korvaamatta aikaisemmin korvattavaksi sovittuja kuluja kilpailutapahtumasta, jossa tasoitusmääräyksiä on rikottu
 • Antaa pelaajalle pelikielto määräajaksi
 • Erottaa pelaaja seurasta


Luonnollisesti toimikunnan ja seuran tulee kuulla asianosaista pelaajaa ennen ratkaisunsa antamista ja pelaajalla on valitusoikeus toimikunnan ja seuran päätöksiin. Jäsenellä on myös oikeus valittaa lopullisesta päätöksestä Suomen Golfliitolle.


TG sääntö- ja tasoitustoimikunta 20.8.2023

Markku Ignatius, toiminnanjohtaja
Hannu Koskinen, kenttätoimikunnan puheenjohtaja
Max Schwenson, kapteeni
Jenna Järvinen, ladykapteeni